Competition Player Handicap Par
Yellow Ball Gordon Neilson 10 37
Morning
Hole Par SI Gross Score Net Score Gross Points Net Points Yellow Ball Yellow Ball Points
- 37 - 49 44 10 14 1 16
1 14 4 5 5 1 1 No 1
2 8 5 6 5 1 2 Yes 4
3 18 4 9 9 0 0 No 0
4 2 4 7 6 0 0 No 0
5 4 4 5 4 1 2 No 2
6 10 3 3 2 2 3 No 3
7 16 5 5 5 2 2 No 2
8 11 5 6 6 1 1 No 1
9 9 3 3 2 2 3 No 3